Movino Domin & Kušický Rodinné vinársvto Ďurík Zsigmond Csernus Ing. Jozef Képeš G.A. - BOR Želovce

Zaujímavosti regiónuKultúrne a historické pamiatky regiónu

 

Zariadenia kultúry mestského charakteru, ktoré majú nadmestský a regionálny význam, sú koncentrované v okresnom centre Veľký Krtíš a v sídlach Modrý Kameň, Dolná Strehová (Regionálne kultúrne stredisko, Vlastivedné múzeum). Do kultúrnych aktivít sa zapájajú aj obyvatelia maďarskej národnosti, ktorých na území okresu žije cca 30 % (Mátra, Csemadok). Zariadenie, ktoré zastrešuje kultúru v okrese je Hontiansko-novohradské kultúrne centrum. Potenciál historického objektového fondu je v okrese využitý pre kultúru iba v Modrom Kameni a Dolnej Strehovej.

 

V barokovom kaštieli v Modrom Kameni sa nachádza ojedinelé svojho druhu na Slovensku Múzeum hračiek a bábkárskych kultúr. Nachádza sa v ňom tiež Múzeum zubnej techniky.

 

V obci Dolná Strehová v rokokovo-klasicistickom kaštieli je zriadená pamätná izba Imre Madácha, v obci Sklabiná sa nachádza Mikszáthov dom.

 

Ku kultúrnym zariadeniam miestneho významu patrí etnografické múzeum v Sucháni a Múzeum kováčska dielňa v obci Veľký Lom.

 

V okrese sú vyhlásené kultúrne pamiatky: Gotický hrad v Modrom Kameni, 19 kostolov, 8 kaštielov a kúrií, 4 súsošia a pomníky, 2 kaplnky, 2 kalvárie a 4 archeologické lokality.

 

Pamiatkové zóny sú vyhlásené v katastrálnom území obcí Horné Plachtince a Čelovce.

 

Kultúrne pamiatky v obciach


Balog nad Ipľom

– Kostol sv. Mikuláša, Opevnenie kostola, Drevená zvonica – 13 stor.

 

Bušince

– Rímsko-katolícky barokový kostol sv. Demetera Markýza 1789

 

Čeláre

– Luisészny kašitel s areálom – 1770, Barokovo klasický kostol sv. Michala Archanjela – 18. Stor.

– Pomník padlým v parku Čeláre

 

Trebušovce

– Luisézny kostol sv. Ladislava – 1791

 

Veľká Čalomija

– Gotický kostol – zrúcanina – 14. stor.

 

Vrbovka

– Neskorobarokový kostol najsvätejšej Trojice – 1789

 

Želovce

– Barokovo klasicistický kaštiel z roku 1772 s parkom